پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و ابعاد کمیت کاری، کیفیت کاری، دانش و مهارت، مسئولیت پذیری، رعایت قوانین و [...]
پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین، عملکرد سازمان یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمان اشاره دارد (اسدی، 1395). معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و [...]
پرسشنامه رایگان سرمایه گذاری بر روی کارکنان

پرسشنامه رایگان سرمایه گذاری بر روی کارکنان

به منظور ارزیابی سرمایه گذاری روی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 و 6 بعد راهبردها و برنامه های سازمان شما، توسعه راهبردهای خود برای [...]
پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

پرسشنامه عارضه یابی سازمانی – ویزبورد (۱۹۷۶)

عارضه یابی سازمانی عارضه یابی اولین قدم در فرایند ایجاد تغییرات بنیادی است که شامل تحلیلی از واقعیتهای فعلی و همچنین نیازهای محیط و توانایی سازمان در پاسخگویی و برآوردن این نیازها و خلق تصویر [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل – بابین و بولز (۱۹۹۸)

پرسشنامه قصد ترک شغل – بابین و بولز (۱۹۹۸)

قصد ترک شغل: امروزه ترک شغل کارکنان کلیدی در سازمان ها به یکی از مهم ترین نگرانی های مدیران سازمانها تبدیل شده است. به همین دلیل سازه هایی که بتوانند دلایل و عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را [...]