پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

بهره وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز  یعنی حداکثر استفاده مناسب از نیروی [...]
پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری – پورزنجانی و همکاران (۱۳۹۴)

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری – پورزنجانی و همکاران (۱۳۹۴)

سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری: رویکرد دنیای امروزی را می توان به عقلانیت و اخلاق دانست. عملکرد پرستاری در بطن خود امری ارزشی و اخلاقی محسوب می گردد و کیفیت مراقبت های بهداشتی نیز به [...]
پرسشنامه عملکرد سازمانی – جوادی زاده (۱۳۹۴)

پرسشنامه عملکرد سازمانی – جوادی زاده (۱۳۹۴)

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیرها [...]
پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

یادگیری فردی اشاره به تغییر مهارت ها، بینش ها، دانش و گرایش ها و ارزش ها دارد که از طریق مطالعه شخصی، آموزش های مبتنی بر فناوری و مشاهده حاصل می شود (حق گویی، 1397).
پرسشنامه عملکرد کارکنان – زهیر و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه عملکرد کارکنان – زهیر و همکاران (۲۰۱۶)

عملکرد منابع انسانی: مدیریت عملکرد به عنوان یکی از پدیده های نوین در قلمرو مدیرت استراتژیک منابع انسانی قرار دارد و ارزیابی عملکرد یا ارزیابی شایستگی از مقوله ها و اجزای آن به حساب می آید. مدیریت [...]