پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی – جاهد (۱۳۸۵)

بهره وری نیروی انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز  یعنی حداکثر استفاده مناسب از نیروی [...]
پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

پرسشنامه یادگیری فردی – لورن (۱۹۹۷)

یادگیری فردی اشاره به تغییر مهارت ها، بینش ها، دانش و گرایش ها و ارزش ها دارد که از طریق مطالعه شخصی، آموزش های مبتنی بر فناوری و مشاهده حاصل می شود (حق گویی، 1397).
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی – واین (۲۰۱۰)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی – واین (۲۰۱۰)

مديريت منابع انساني: منظور از مديريت منابع انساني مديريت حوزه هاي مرتبط با فرآيندهاي منابع انساني سازمان (جذب، بکارگيري، بهسازي و نگهداري) است. مديريت منابع انساني بعنوان ابزار اهداف،برنامه ها و [...]
پرسشنامه مدیریت استعداد – اوهلی (۲۰۰۷)

پرسشنامه مدیریت استعداد – اوهلی (۲۰۰۷)

مدیریت استعداد شامل برنامه ریزی یکپارچه ای است که عوامل بسیاری در آن درگیرند و تنها بخش منابع انسانی مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد، که این امر مدیریت استعداد را دشوار و زمانگیر، اما بسیار با ارزش [...]
پرسشنامه توسعه حرفه ای – نوا (۲۰۰۸)

پرسشنامه توسعه حرفه ای – نوا (۲۰۰۸)

توسعه حرفه ای یک فرایند مستمر در خصوص ارزیابی نیازهای آموزشی هر فرد و برنامه ریزی برای رفع این نیاز ها است (نوا، 2008، ترجمه پورصادق و علیمیرضایی: 1384). رويكردهاي توسعة حرفه ای نوا (2008) مؤلفه [...]
پرسشنامه سرمایه انسانی – هوگلند (۲۰۱۲)

پرسشنامه سرمایه انسانی – هوگلند (۲۰۱۲)

سرمایه انسانی: مجموعه دانش ومهارتهاي جمع شده درنیروي انسانی یک سازمان (میزان توانایی سرمایه انسانی تابعی از میزان دانش، تجربه، مهارت، تخصص و تقلید ناپذیری دانستنی های فکری و عملی آنان می باشد [...]