پرسشنامه استقلال شغلی – لیوپیس و فوس (۲۰۱۶)

پرسشنامه استقلال شغلی – لیوپیس و فوس (۲۰۱۶)

استقلال شغلی به سطح تمایزی مربوط می شود که هر یک از کارکنان با توجه به چگونگی انجام دادن کارهایش نشان می دهد. بنابراین، کارکنان با استقلال شغلی، آزادی بالاتری جهت تصمیم گیری در اموری که باید [...]
پرسشنامه استقلال شغلی – بائوئر و مولدر (۲۰۰۶)

پرسشنامه استقلال شغلی – بائوئر و مولدر (۲۰۰۶)

استقلال شغلی به معنای احساس دارابودن کنترل بر کار خود است‌. به عبارت دیگر، این حق عبارت است از احساس استقلال فرد برای آغاز و تداوم رفتارها و فرایندهای کاری و اتخاذ تصمیم در خصوص روش‌ها، اقدامات و [...]
پرسشنامه استقلال شغلی – بریق (۱۹۸۵)

پرسشنامه استقلال شغلی – بریق (۱۹۸۵)

درجه ای که شغل اختیار قابل ملاحظه و آزاد را برای افراد فراهم می کند و افراد را آزاد نگه می دارد و به افراد در زمان بندی کار شان حق انتخاب می دهد و ابزار ها برای انجام وظایف تعریف می کند (وایمر، [...]
پرسشنامه استقلال شغلی – جانگ (۱۹۹۵)

پرسشنامه استقلال شغلی – جانگ (۱۹۹۵)

استقلال شغلی: هاکمن و اولدهام (1975) استقلال شغلی را به درجه ای که شغل آزادی ذاتی، استقلال، اختیار را برای افراد در زمانبندی کارشان و تعیین رویه های که برای انجام کار به کار می گیرند، فراهم می [...]
پرسشنامه پیچیدگی شغل – کوالهو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه پیچیدگی شغل – کوالهو و همکاران (۲۰۱۱)

پیچیدگی شغل: به کارهایی که از درجه بالایی از استقلال، بازخورد، معنادار بودن، تنوع و اهمیت برخوردار بوده و باعث انگیزش بیشتر در افراد گردد پیچیدگی شغل گویند (جو، 2007). طبق نظر کوالهو و همکاران [...]