پرسشنامه آسایش روانی

پرسشنامه آسایش روانی

لغت «آسایش روانی» که مترادف با لغت خشنودی است به قضاوت های افراد در مورد وضعیت خودشان نسبت داده می شود. این قضاوت ها در ارتباط با خلق مثبت پایدار فرد (شادی) و همچنین در ارتباط با ارزیابی آنها از [...]