پرسشنامه ابهام نقش ریزو و همکاران (۱۹۷۰)

پرسشنامه ابهام نقش ریزو و همکاران (۱۹۷۰)

ابهام نقش به وضعیت شغلی معینی گفته می شود که در آن پاره ای از اطلاعات لازم برای انجام شغل به طور نامطلوب، نارسا یا گمراه کننده اند. به عبارت دیگر، ابهام نقش زمانی پدید میآید که روشن نباشد نقش فرد [...]
پرسشنامه بررسی نیازهای شغل

پرسشنامه بررسی نیازهای شغل

به منظور سنجش نیازهای شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه و سه بعد ابهام نقش، تعارض نقش و بار اضافی نقش می‌باشد که از پژوهش‌ های سینگ و همکاران [...]
پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه ارزیابی استرس شغلی توسط هلریگل و اسلوکام (2000)، ساخته شده و میزان استرس فرد در شغلش را اندازه گیری می کند. این پرسشنامه دارای 3 عامل محیط فیزیکی، تضاد شغل و ابهام نقش است. روایی و [...]
پرسشنامه سنجش استرس شغلی

پرسشنامه سنجش استرس شغلی

یکی از محورهاي ارزیابی سلامتی افراد در جوامع مختلف سلامت روانی است که در تضمین پویایی وکارآمدي هرجامعه نقش مهمی ایفا می کند. امروزه مشخص شده است که تنش یا فشار روانی بر سلامت روانی افراد و شاغلین [...]