پرسشنامه بررسی اثربخشی ارزیابی عملکرد

پرسشنامه بررسی اثربخشی ارزیابی عملکرد

به منظور بررسی اثربخشی ارزیابی عملکرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کاتس و اشنایدر (2004) استخراج شده‌اند.