پرسشنامه ارزش لوزیر (۱۹۹۳)

پرسشنامه ارزش لوزیر (۱۹۹۳)

به منظور بررسی و ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد می توان از پرسشنامه 16 گویه ای لوزیر (1993) استفاده کرد. این پرسشنامه به بررسی دیدگاه ارزشی در افراد از دید 8 بعد معنوی، فیزیکی، مذهبی، جامعه، اجتماعی، [...]
پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان

پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان

به منظور بررسی عملکرد توزیع کنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه بوده و دارای ابعاد ارزش، مالی، تبلیغ و کارکنان می باشد که از پژوهش معتبر [...]
پرسشنامه بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت

پرسشنامه بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت

به منظور بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 42 گویه و دارای ابعاد کارایی، آماده بودن سیستم، انجام دادن، حریم خصوصی، [...]
پرسشنامه میزان توجه به برند سازمانی

پرسشنامه میزان توجه به برند سازمانی

به منظور بررسی میزان توجه به برند سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه و دارای ابعاد ارزش، هنجارها، محصولات فرعی و رفتارها می‌باشد که از منبع [...]