پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – پارکر (۲۰۰۰)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – پارکر (۲۰۰۰)

عملکرد به معنای رفتارها و نتایج می باشد، رفتارها از عمل نشات می گیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل می کند. عملکرد کارکنان عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده ی نیروی [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان توسط حسین زاده (1391) طراحی و اعتباریابی شده است و دارای 14 حیطه مختلف همچون رهبری، یادگیری و توسعه شخصی و ... بوده که هدف آن ارزیابی عملکرد کارکنان در [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 38 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کاندری (2005) استخراج شده‌اند.