پرسشنامه مدیریت منابع انسانی – واین (۲۰۱۰)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی – واین (۲۰۱۰)

مديريت منابع انساني: منظور از مديريت منابع انساني مديريت حوزه هاي مرتبط با فرآيندهاي منابع انساني سازمان (جذب، بکارگيري، بهسازي و نگهداري) است. مديريت منابع انساني بعنوان ابزار اهداف،برنامه ها و [...]
پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد – سارا کوک (۱۳۹۵)

پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد – سارا کوک (۱۳۹۵)

به منظور تشخیص سبک ارزیابی عملکرد می توان از پرسشنامه سبک ارزیابی عملکرد سارا کوک (1395) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای دو قسمت و هر قسمت شامل 12 گویه است: قسمت یکم باید توسط مدیر/ رهبر تیم و [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی آبرامز (۱۹۹۴)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی آبرامز (۱۹۹۴)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی آبرامز (1994) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 7 گویه و دو بعد عملکرد فنی و عملکرد اجتماعی می‌باشد که از منبع معتبر [...]