پرسشنامه ارزیابی ۳۶۰ درجه ای جهت توسعه رهبری

پرسشنامه ارزیابی ۳۶۰ درجه ای جهت توسعه رهبری

به منظور ارزیابی 360 درجه ای جهت توسعه رهبری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از منبع معتبر مورگان و همکاران (2005) استخراج شده‌اند.