پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

پرسشنامه بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

به منظور بررسی استراتژی های مسیر شغلی بالقوه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه می‌باشد که از منبع معتبر آکرویس و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.