پرسشنامه اعتماد سازمانی – موسوی (۱۳۹۴)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – موسوی (۱۳۹۴)

شاکلی-زالبک و همکاران (2005) اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات، فرضیات و یا عقاید یک فرد در رابطه با احتمال اینکه اعمالی آتی طرف های مقابل، مفید، مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت طلبی باشد، تعریف [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – توان (۲۰۱۲)

اعتماد سازمانی: اعتمادسازمانی مفهومی چند سطحی بوده و به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیم ها و سطوح درون سازمانی مربوط می شود. اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است و کلید اصلی برای [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

اعتماد، مفهومی است كه كلید اصلی توسعة روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث رواج سوءظن و بدگمانی در میان كاركنان می شود و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان را از بین می برد. اعتماد [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی – دیتز و هارتگ (۲۰۰۶)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – دیتز و هارتگ (۲۰۰۶)

اعتماد سازمانی: مقصود از اعتماد، عموماً آن انتظارات يا باورهايي است كه افراد دوست دارند به ديگران به طريقي قابل پيش‌بيني و نه صرفاً در راستاي منفعت شخصي خود نشان دهند. اعتماد مهم‌ترین انگیزه‌ای [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز

پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز

اعتماد، مفهومی است كه كلید اصلی توسعة روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث رواج سوءظن و بدگمانی در میان كاركنان میشود و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان را از بین می برد. اعتماد [...]
پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران

پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران

فضيلت در سازمانها به معني ايجاد، ترويج، حمايت و پرورش رفتارها، عادتها، اعمال و تمايلات رفيع و متعالي از قبيل انسانيت، صداقت، بخشش، اعتماد و وفاداري در سطح فردي و جمعي در يك سازمان است، بنابراين [...]
پرسشنامه اعتماد سازمانی در حوزه اعتماد بین فردی

پرسشنامه اعتماد سازمانی در حوزه اعتماد بین فردی

مفهوم اعتماد براي سازمان‌ها از بعد نظري و عملي داراي اهميت است. اعتماد را مي‌توان هم از ديدگاه درون سازماني و هم محيط بيروني سازمان مورد مطالعه قرار داد. نظريه‌پردازان سازماني تعاريف متعددي از [...]