پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه اعتماد سازمانی – ویک و همکاران (۲۰۰۰)

اعتماد، مفهومی است كه كلید اصلی توسعة روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث رواج سوءظن و بدگمانی در میان كاركنان می شود و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان را از بین می برد. اعتماد [...]
پرسشنامه سنجش اعتماد موسسه ای

پرسشنامه سنجش اعتماد موسسه ای

یکی از این ابعاد اعتماد موسسه‌ای یا غيرشخصي است. يکي از مشکلات اصلي مرتبط با اعتماد غيرشخصي اين است که عقايد بسيار متفاوتي وجود دارد مبني بر اينکه آيا مفهوم به «موضوع يا شيء» مورد اعتماد اشاره [...]