نوع شناسی اقدامات استراتژیک بازاریابی

نوع شناسی اقدامات استراتژیک بازاریابی

به منظور نوع شناسی های اقدامات استراتژیک بازاریابی می توان از فایلی که فراهم شده است استفاده کرد. این فایل دارای 102 مورد می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (1390) استخراج شده‌اند.