پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – کاسیو (۱۹۹۸)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – کاسیو (۱۹۹۸)

کیفیت زندگی کاری به مفهوم داشتن یک نظارت خوب، پرداخت و مزایای خوب و جالب تر از همه کار چالشگرانه و اقناع کننده است. زندگی کاری با کیفیت عالی از طریق توجه به به فلسفه روابط کارکنان به دست می آید و [...]
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – قاسم زاده (۱۳۸۴)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری – قاسم زاده (۱۳۸۴)

کیفیت زندگی کاري: کیفیت زندگی کاري برنامه جامع و گسترده اي است که رضایت کارکنان را افزایش می دهد، یادگیري آنها را در محیط تقویت می کند و به آنها در امر مدیریت، تغییر و تحولات یاري می رساند [...]
پرسشنامه سنجش رضایت شغلی تیموری و همکاران (۱۳۹۲)

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی تیموری و همکاران (۱۳۹۲)

به منظور سنجش رضایت شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 45 گویه و ابعاد حقوق و مزایا، فرصت‌های ارتقا، نحوه سرپرستی و ارتباطات، امنیت شغلی، شرایط فیزیکی و [...]
پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

پرسشنامه سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان

به منظور سنجش دلایل انفصال از خدمت کارشناسان از سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه بوده و دارای ابعاد عوامل مؤثر برترک خدمت کارکنان، مافوق، [...]