پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

پرسشنامه عملکرد شغلی – تجریشی (۱۳۹۰)

به منظور سنجش و ارزیابی عملکرد شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و ابعاد کمیت کاری، کیفیت کاری، دانش و مهارت، مسئولیت پذیری، رعایت قوانین و [...]
پرسشنامه تعالی سازمانی – شرمن و همکاران (۱۹۹۰)

پرسشنامه تعالی سازمانی – شرمن و همکاران (۱۹۹۰)

به منظور سنجش تعالی کسب و کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و 7 خرده مقیاس تعصب در فعالیت، نزدیک بودن به مشتری، استقلال و کارآفرینی، سودمندی از [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – گاردین (۱۹۸۴)

پرسشنامه کیفیت خدمات – گاردین (۱۹۸۴)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و هشت مولفه قانونمندی، رفتار مناسب، انعطاف پذیری، زیبایی، شفافیت، صحت، سرعت و [...]
پرسشنامه رقابت پذیری – اوزدمیر و اصلان (۲۰۱۱)

پرسشنامه رقابت پذیری – اوزدمیر و اصلان (۲۰۱۱)

رقابت پذیری: در سطح بنگاه پورتر معتقد توان رقابتی عبارت است از میزان ارزش بیشتری که یک شرکت قادر است نسبت به رقبا ایجاد نماید. همچنین در سطح بنگاه عامل رهبری هزینه، کیفیت محصول، انعطاف پذیری [...]
پرسشنامه چابکی سازمانی – پاندا و راث (۲۰۱۷)

پرسشنامه چابکی سازمانی – پاندا و راث (۲۰۱۷)

چابکی سازمانی توانایی هر سازمانی براي حسگري، ادراك و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاري میباشد (ژانگ و شریفی، 2000)، همچنین چابکی را، توانایی رونق و شکوفایی. در محیط داراي تغییر مداوم و غیرقابل [...]
پرسشنامه استانداردهای رابطه عاطفی زناشویی RSQ

پرسشنامه استانداردهای رابطه عاطفی زناشویی RSQ

انتظارات زناشویی به عنوان تصورات درباره رفتارهایی که باید در ازدواج اتفاق بیفتد یا رفتارهای که نباید اتفاق بیفتد، تعریف می شود. انتظارات زناشویی استانداردها و فرضیه های ذهنی، چارچوب های از پیش [...]