پرسشنامه رایگان موانع اجرای استراتژی های بازاریابی – سیدهاشمی و ممدوحی (۱۳۸۹)

پرسشنامه رایگان موانع اجرای استراتژی های بازاریابی – سیدهاشمی و ممدوحی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 40 گویه و 4 عامل کمبود نیروی انسانی جهت پیاده‌سازی استراتژی‎های [...]
پرسشنامه بازاریابی داخلی – فورمن و مونی (۱۹۹۵)

پرسشنامه بازاریابی داخلی – فورمن و مونی (۱۹۹۵)

به منظور ارزیابی بازاریابی داخلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه بوده و ابعاد توسعه، چشم انداز و پاداش می باشد که از پژوهش معتبر فورمن و مونی [...]