پرسشنامه بالندگی سازمانی – جمشیدی (۱۳۸۶)

پرسشنامه بالندگی سازمانی – جمشیدی (۱۳۸۶)

بنیس (1994) معتقد است که بالندگی سازمانی یک پاسخ به دگرگونی است، یک راهبرد پیچیده آموزشی است برای دگرگون کردن باورها، نگرش ها، ارزش ها و ساختار سازمان ها تا آنکه آنها بتوانند فن شناسی ها، [...]
پرسشنامه بالندگی سازمانی – همتی (۱۳۸۹)

پرسشنامه بالندگی سازمانی – همتی (۱۳۸۹)

بهسازي (بالندگی) از نظر لغوي به معناي بهتر ساختن، بهبود بخشیدن، کامل کردن، پیش بردن، رشد دادن و بالا بردن است. بهسازي سازمانی به بهتر ساختن جنبه هاي انسانی و اجتماعی سازمان توجه دارد (الحسینی، [...]
پرسشنامه بالندگی سازمانی – حسین زاده (۱۳۹۶)

پرسشنامه بالندگی سازمانی – حسین زاده (۱۳۹۶)

بالندگی سازمانی فرآیندی است که یک سازمان از طریق آن ظرفیت داخلی خود را توسعه می دهد تا به حداکثر اثربخشی تعیین شده در ماموریت سازمان دست یابد. خود که در مأموریت سازمان مشخص شده دست یابد. بالندگی [...]
پرسشنامه بالندگی سازمانی – سلطانیان (۱۳۸۸)

پرسشنامه بالندگی سازمانی – سلطانیان (۱۳۸۸)

بالندگی سازمان ی کوششی است برنامه ریزی شده، سراسری و کارگردانی شـده ازسـوی رده بـالای سـازمان برای بالا بردن اثربخشی از راه دخالت های برنامه ریزی شده در فرآیندهای سازمانی، بـا بهـره گـرفتن از [...]
پرسشنامه بالندگی سازمانی – جرارد (۲۰۰۶)

پرسشنامه بالندگی سازمانی – جرارد (۲۰۰۶)

بالندگی سازمانی: کوششی است برنامه ریزی شده؛ فراگیر در سازمان؛ کارگردانی شده از رده بالای سازمان؛ که هدف آن بالابردن اثربخشی و تندرستی سازمان از راه دخالت های برنامه ریزی شده در فراگردهای سازمانی، [...]
پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

پرسشنامه بالندگی سازمانی اسپایدرز (۲۰۰۷)

به منظور سنجش توسعه و بالندگی از نظر کارکنان سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و 6 مولفه باز بودن و شفافیت سازمان، اعتماد به همدیگر، شمول و [...]