بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات

بررسی نگرش افراد نسبت به تبلیغات

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش افراد نسبت به تبلیغات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و دارای ابعاد باورهای اقتصادی به تبلیغات، مزایای اجتماعی در [...]