پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

به منظور بررسی عوامل اثر گذار بر فروش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه و دارای ابعاد متغیرهای مربوط به مشتری، ویژگی های شرکت فروشنده و ویژگی های [...]