پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

پرسشنامه بررسی مسائل مربوط به صادرات

به منظور بررسی مسائل مربوط به صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 9 گویه می‌باشد که از منبع معتبر سورنسن و باتسی (2002) استخراج شده‌اند.