پرسشنامه اعتماد به برند – زهیر و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه اعتماد به برند – زهیر و همکاران (۲۰۱۱)

اعتماد به معنی اعتقاد به اين كه شخصي ديگر در راستاي برآورده ساختن خواسته‌هاي ما اقدام مي كند. از نظر روسو و همكاران اعتماد يعني حالتي رواني در برگيرنده پذيرش خطرات آسيب رساني ديگري در يك معامله [...]
پرسشنامه عملکرد برند

پرسشنامه عملکرد برند

به منظور سنجش عملکرد برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد عملکرد برند از دید مشتری، عملکرد برند از دید کارکنان و عملکرد برند از دید مالی [...]
پرسشنامه قابلیت مدیریت برند

پرسشنامه قابلیت مدیریت برند

به منظور سنجش مدیریت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش های مورگان (2009) و وارهیز و همکاران (2011) استخراج شده‌اند. روایی و [...]
پرسشنامه ارزش ویژه برند – نام و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارزش ویژه برند – نام و همکاران (۲۰۱۱)

ارزش ویژه برند ارزش افزوده‌اي که به واسطه‌ي نام در بازار از طریق حاشیه‌ي سود بهتر یا سهم بازار براي محصول ایجاد می‌شود. این ارزش افزوده به وسیله‌ي مشتریان و سایر اعضاي کانال می‌تواند به عنوان [...]
پرسشنامه ارتباطات برند – زهیر و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه ارتباطات برند – زهیر و همکاران (۲۰۱۱)

ارتباطات تجاری عنصر یکپارچه اصلی در مدیریت روابط تجاری با مشتریان، کارکنان، تامین کنندگان، اعضای کانال، رسانه‌ها، تنظیم کننده‌های دولت و جامعه است. ارتباطات تجاری باید با هدف ارتقاء وفاداری به [...]
پرسشنامه احساس به برند – کوییلو و استیوز (۲۰۰۷)

پرسشنامه احساس به برند – کوییلو و استیوز (۲۰۰۷)

احساس نسبت به برند به معنای ارزیابی کلی مطلوب یا نامطلوب از برند به وسیله مشتریان می باشد. احساس نسبت به برند به عنوان توانایی برند در دریافت پاسخ احساسی مثبت از متوسط مشتریان می باشد (کوییلو و [...]
پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

پرسشنامه رایگان آگاهی از ارزش کالا یا برند

آگاهي از ارزش به عنوان نگراني و حساسيت فرد براي پرداخت قيمتهاي پايينتر به شرط رعايت برخي از محدوديتهاي كيفيتي تعريف ميشود. بدين معني كه مصرفكننده آگاه از ارزش، تمايل به خريد محصولاتي دارد كه [...]