پرسشنامه رایگان مهارتهای زندگی

پرسشنامه رایگان مهارتهای زندگی

به منظور ارزیابی مهارت‌های زندگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 144 گویه و 19 حیطه خودآگاهی، داشتن مهارت در زندگی، مهارت‌های مربوط به ارتباط‌های انسانی، [...]