پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی

به منظور سنجش و ارزیابی ‌میزان مشارکت افراد در بودجه‌بندی و نگرش سرپرست نسبت به این مشارکت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 40 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]
پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در واحد بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در واحد بازاریابی

به منظور بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در واحد بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 36 گویه و دارای ابعاد گرایش [...]