پرسشنامه بد رفتاری والدین – دیمیر (۲۰۰۰)

پرسشنامه بد رفتاری والدین – دیمیر (۲۰۰۰)

بد رفتاری والدین: بدرفتاری با کودکان یکی از انواع بدرفتاری‌های میان‌فردی است و سه نوع بدرفتاری جسمی، جنسی و عاطفی را شامل می‌شود. اگرچه این سه نوع بدرفتاری با یکدیگر فرق دارند اما شباهت‌هایشان [...]