پرسشنامه بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی

پرسشنامه بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی

به منظور بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و دارای ابعاد تغییرات در مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی، تغییرات در [...]