پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

بازاریابی گردشگری به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی در راستای جذب توریسم و گردشگر در یک منطقه را بازاریابی گردشگری می گویند. بازاریابی گردشگری همجنین به فرایندی اطلاق می شود که طی آن برنامه ریزی، [...]
پرسشنامه شایعات برند – آن و همکاران (۲۰۱۶)

پرسشنامه شایعات برند – آن و همکاران (۲۰۱۶)

شایعات برند: به ارتباطات مرتبط با برند خدمات اشاره می کند که توسط مشتریان در طی مرحله قبل از خرید تجربه شده است، که شامل ارتباطات کنترل شده و ارتباطات کنترل نشده می باشد (گریس و اوکاس، 2005). قبل [...]
پرسشنامه پاسخ به تبلیغات – سلیم و عابدین (۲۰۱۱)

پرسشنامه پاسخ به تبلیغات – سلیم و عابدین (۲۰۱۱)

به منظور بررسی پاسخ به تبلیغات توسط مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 30 گویه و دو بعد پاسخ عاطفی (لذت، نفوذ، برانگیختگی) و پاسخ محیطی (شبیه سازی و [...]