پرسشنامه تحلیل نقاط قوت بازاریابی

پرسشنامه تحلیل نقاط قوت بازاریابی

به منظور تحلیل نقاط قوت در بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 41 گویه و دارای ابعاد عوامل بازاریابی، عوامل مالی و عوامل سازمانی می‌باشد که از منبع [...]