پرسشنامه ساختار سازمانی

پرسشنامه ساختار سازمانی

ساختار سازماني به تعريف سه رکن اصلي اشاره مي‌کند؛ اولاً تعيين‌کننده‌ي روابط رسمي گزارش‌دهي، سطوح سلسله مراتب اداري و حيطه‌ي کنترل مديران در سازمان است؛ ثانياً نشان‌دهنده‌ي گروه‌بندي دواير در کل [...]