پرسشنامه ترجیح برند – چن و چانگ (۲۰۰۸)

پرسشنامه ترجیح برند – چن و چانگ (۲۰۰۸)

بیشتر مشتری ها در هنگام خرید، تعدادی از برندها را بر دیگران ترجیح می دهند. هدف هر شرکت در ایجاد ترجیح نخست آن است که برندش در میان برندهای ترجیح داده شده قرار گیرد و سپس تلاش می کند تا از میان [...]
پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

پرسشنامه ترجیح برند – گوور و شورامز (۲۰۰۵)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

پرسشنامه ترجیح برند – بنرجی (۲۰۱۶)

ترجیح برند: برندها کیفیت های انتزاعی در تملک خود دارند که مزایای نمادین برای افراد ایجاد می کند. این مزایای نمادین شامل توضیح در مورد این موضوع می شود که چرا بعضی از مصرف کنندگان به طور قابل [...]
پرسشنامه سنجش ترجیح برند چانگ و لیو (۲۰۰۹)

پرسشنامه سنجش ترجیح برند چانگ و لیو (۲۰۰۹)

ترجیح برند تعصبی است که مصرف‌کننده نسبت به یک برند خاص حفظ می‌کند و یا میزانی است که مشتری خدمات ارائه شده توسط شرکت فعلی خود را در مقایسه با خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های دیگر در مجموعه‌ی قیمتی [...]