پرسشنامه نیت ترک خدمت – اسکوپکر (۲۰۰۱)

پرسشنامه نیت ترک خدمت – اسکوپکر (۲۰۰۱)

نیت ترک خدمت: ترك خدمت به معناي جدا شدن فرد از سازماني است كه در آن كار مي كند. ترك خدمت در يك جمع بندي كلي، منعكس كننده علاقه كاركنان به جستجوي مشاغل جايگزين و ترك سازمان است (رستمی، 1394). [...]
پرسشنامه قصد ترک شغل سینگ و همکاران

پرسشنامه قصد ترک شغل سینگ و همکاران

به منظور بررسی قصد ترک شغل کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سینگ و همکاران (1996) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]