پرسشنامه بررسی جو موجود در سازمان

پرسشنامه بررسی جو موجود در سازمان

به منظور بررسی جو موجود در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و دارای ابعاد حمایت، کیفیت اعضا، گشودگی، سبک سرپرستی، تضاد اعضا و استقلال اعضا [...]