پرسشنامه تعارض سازمانی – سلیمان (۲۰۰۳)

پرسشنامه تعارض سازمانی – سلیمان (۲۰۰۳)

تعارض سازمانی: تعارض به ­عنوان یک فرم از ناهنجاری شدید درون فرد یا بین افراد و یا بین دو یا چند گروه که بر اساس اهداف، نیازها، خواسته­ ها، تمایلات، ارزش ­ها و باورهای ناسازگار بوجود آید تعریف می­ [...]
‌پرسشنامه ارزیابی تعارض نقش

‌پرسشنامه ارزیابی تعارض نقش

به منظور ارزیابی تعارض نقش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از پژوهش های معتبر ریزو و همکاران (1970) و هریس و همکاران (2007) استخراج [...]
پرسشنامه بررسی نیازهای شغل

پرسشنامه بررسی نیازهای شغل

به منظور سنجش نیازهای شغل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه و سه بعد ابهام نقش، تعارض نقش و بار اضافی نقش می‌باشد که از پژوهش‌ های سینگ و همکاران [...]
پرسشنامه سنجش استرس شغلی

پرسشنامه سنجش استرس شغلی

یکی از محورهاي ارزیابی سلامتی افراد در جوامع مختلف سلامت روانی است که در تضمین پویایی وکارآمدي هرجامعه نقش مهمی ایفا می کند. امروزه مشخص شده است که تنش یا فشار روانی بر سلامت روانی افراد و شاغلین [...]