پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

به منظور بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و دارای ابعاد اهمیت کیفیت در انتخاب عرضه کننده، برنامه های تضمین [...]