پرسشنامه رایگان توانمندسازی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه رایگان توانمندسازی اسپریتزر و میشرا

توانمندسازي در لغت به معني دادن قدرت به افراد است. توانمندسازي را به عنوان ابزاري مي‌دانند كه افراد را براي تصميم‌گيري قادر مي‌سازد. كانتر (1993) بيان مي‌كند كه توانمندسازي، توانايي فرد است به [...]