پرسشنامه ماندگاری کارکنان – درودی (۱۳۹۶)

پرسشنامه ماندگاری کارکنان – درودی (۱۳۹۶)

مدیریت منابع انسانی، وظیفه حفظ و نگهداری نیروی انسانی می باشد. در این راستا، نرخ ترک خدمت به عنوان یکی از شاخص های اصلی برای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی، مورد استفاده قرار می گیرد؛ و چنان [...]
پرسشنامه رایگان توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۹۹۷) – ۱۵ گویه ای

پرسشنامه رایگان توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۹۹۷) – ۱۵ گویه ای

به منظور سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه و ابعاد شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری، معنی دار ﺑﻮدن و [...]
پرسشنامه رهبری خدمت گزار تیلور (۲۰۰۲)

پرسشنامه رهبری خدمت گزار تیلور (۲۰۰۲)

به منظور ارزیابی سبک رهبری خدمتگذار در رهبران از ابعاد مختلف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 24 گویه و ابعاد عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی [...]
پرسشنامه اصالت برند کادیرو

پرسشنامه اصالت برند کادیرو

اصالت برند وفاداری به وعده‏ها و تعهدات برند است. شخصیت و هرچه که به برند مقصد مربوط می‏شود باید واقعی بوده و پشتوانه ی منطقی داشته باشد. برندسازی نوآورانه نیازمند بازاریابی صحیح و سرمایه‏گذاری [...]