پرسشنامه ‌ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی (DRSP) – اندیکات و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه ‌ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی (DRSP) – اندیکات و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی توسط اندیکات و همکاران (1996) و با هدف کمک به متخصصان بالینی جهت ارزیابی مالکهای چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا برای [...]
پرسشنامه سالمند آزاری – رودریگز و کاراسکو (۲۰۱۳)

پرسشنامه سالمند آزاری – رودریگز و کاراسکو (۲۰۱۳)

افزایش جمعیت سالمندان به عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر، مشکلات و نیازهای ویژه‌ای را به‌دنبال دارند (رشیدی و همکاران، 1399). از تبعات افزایش تعداد سالمندان، تأثیرات منفی روانی - جسمی بر خانواده [...]
پرسشنامه انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل (AOES)

پرسشنامه انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل (AOES)

الکل بر همه ی اندام های بدن تأثیر می گذارد و به بیان دیگر به سختی می توان بافتی از بدن را نام برد که از آن متأثر نشود. به همین دلیل شناخت پاتوفیزیولوژی مشکلات ناشی از الکل به معنای شناخت آسیب [...]