پرسشنامه تصویر فروشگاه – اورث و گرین (۲۰۰۹)

پرسشنامه تصویر فروشگاه – اورث و گرین (۲۰۰۹)

به منظور سنجش و ارزیابی تصویر فروشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد قیمت/ارزش، خدمات، جو، کیفیت محصول، انتخاب و تسهیلات می‌باشد که از [...]
پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی

به منظور سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و دارای ابعاد برند، خدمات، مناسب بودن، کیفیت، تنّوع/انتخاب و جوّ می‌باشد که [...]