پرسشنامه راهبردهای حل تعارض – کاردک (۱۹۹۴)

پرسشنامه راهبردهای حل تعارض – کاردک (۱۹۹۴)

به منظور سنجش سبک ارجح افراد برای حل تعارض در بافت تعاملات بین فردی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و ابعاد حل مسئله مثبت، مشغولیت ناشی از تعارض، [...]