‌پرسشنامه بازاریابی داخلی کیم و همکاران (۲۰۱۶)

‌پرسشنامه بازاریابی داخلی کیم و همکاران (۲۰۱۶)

به منظور سنجش بازاریابی داخلی می توان از پرسشنامه که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه شامل 15 گویه و ابعاد سیستم رفاهی، آموزش، رقابت، ارتباطات و حمایت مدیریت بوده و از پژوهش معتبر کیم و [...]
پرسشنامه سنجش و ارزیابی حمایت سازمانی

پرسشنامه سنجش و ارزیابی حمایت سازمانی

به منظور سنجش و ارزیابی حمایت سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است و دارای دو بعد حمایت مدیریت و حمایت همکاران است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 8 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]
پرسشنامه سنجش و ارزیابی جو یادگیری و گروه کاری

پرسشنامه سنجش و ارزیابی جو یادگیری و گروه کاری

به منظور بررسی ابعاد مختلف تشکیل دهنده جو یادگیری و گروه کاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و دارای ابعاد پتانسیل مشارکت و همکاری، استقلال در [...]
پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

به منظور بررسی عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه بوده و دارای ابعاد رضایت از مسیر شغلی، نگرش های مدیریت و حمایت مدیریت [...]