پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

پرسشنامه قدرت نسبت داده شده – کومر (۱۹۸۴)

به منظور سنجش نوع ادراکات زیردستان نسبت به جریان قدرت در روابط بین فردی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه و 5 خرده مقیاس پاداش، اجباری، [...]