پرسشنامه تصویر فروشگاه – اورث و گرین (۲۰۰۹)

پرسشنامه تصویر فروشگاه – اورث و گرین (۲۰۰۹)

به منظور سنجش و ارزیابی تصویر فروشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد قیمت/ارزش، خدمات، جو، کیفیت محصول، انتخاب و تسهیلات می‌باشد که از [...]
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات – وو و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات – وو و همکاران (۲۰۱۱)

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک مشتریان از کیفیت خدمات می‌توان از پرسشنامه‌ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 6 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وو و همکاران (2011) استخراج شده‌اند و [...]
پرسشنامه تصویر فروشگاه یو و چانگ

پرسشنامه تصویر فروشگاه یو و چانگ

مصرف كنندگان تداعی معناهای مختلفی دربارة یك كسب و كار در ذهن دارند. تداعی معناها در زمینة فروشگاه های خرده فروشی، به تصویر فروشگاه در چارچوب ذهنی خریداران اطلاق می شود. این دیدگاه تأكید میكند كه [...]
پرسشنامه بررسی جو ارائه خدمات در هتل

پرسشنامه بررسی جو ارائه خدمات در هتل

به منظور بررسی جو ارائه خدمات در هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 39 گویه بوده و دارای ابعاد سیستم‌های خدمات، تمرکز بر مشتری، رهبری خدمات، تکنولوژی [...]
ارزیابی نحوه ارائه خدمات به مشتری

ارزیابی نحوه ارائه خدمات به مشتری

به منظور بررسی نحوه ارائه خدمات به مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (1392) استخراج شده‌اند.
بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات

بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات

به منظور بررسی نقش مشتری در فرآیند ارائه خدمات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه می‌باشد که از منبع مقیمی و رمضان (1392) استخراج شده‌اند.