بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش افراد نسبت به خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه و دارای ابعاد لذّت و سرگرمی، خریدار منظم بودن، خرید غذاهای آماده، [...]