سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی

سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی

به منظور سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کامنیدو و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.