پرسشنامه رایگان عادت خرید کردن

پرسشنامه رایگان عادت خرید کردن

اعتیاد، فقط به معنای وابستگی به مواد مخدر نیست. ممکن است پرداختن به برخی رفتارها هم از حالت عادی و معمولی خارج شود و جنبه اعتیادآور به خود بگیرد. مثل اعتیاد به خرید. ما همیشه نمی توانیم چنین [...]
پرسشنامه مهارت خرید – کیم و لابرو (۲۰۱۱)

پرسشنامه مهارت خرید – کیم و لابرو (۲۰۱۱)

پرسشنامه مهارت خرید میزان اطمینانی است که یک مصرف کننده نسبت به توانایی اش برای برقراری ارتباط با فروشندگان و گرفتن تصمیم برای خریدی خوب، بیان می کند را می سنجد. این مقیاس توسط کیم و لابرو (2011) [...]
پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه – دیالو (۲۰۱۲)

پرسشنامه قصد خرید از فروشگاه – دیالو (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی قصد خرید مشتری از فروشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دیالو (2012) استخراج شده‌اند و روایی و [...]
پرسشنامه خرید وسواسی – فابر و اوگین (۱۹۹۲)

پرسشنامه خرید وسواسی – فابر و اوگین (۱۹۹۲)

به منظور بررسی رفتار خرید وسواسی، می‌توان از پرسشنامه‌ای که توسط فابر و اوگین (۱۹۹۲) طراحی شده است، استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ سوال می‌باشد و بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت به سنجش خرید [...]
پرسشنامه تمایل به خرید – کو و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه تمایل به خرید – کو و همکاران (۲۰۱۳)

به منظور بررسی تمایل به خرید می توان از پرسشنامه کو و همکاران (2013) استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه است و با استفاده از طیف لیکرت به ارزیابی متغیر مورد نظر می پردازد. روایی و پایایی این [...]
بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

بررسی نگرش افراد نسبت به خرید کردن

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش افراد نسبت به خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 22 گویه و دارای ابعاد لذّت و سرگرمی، خریدار منظم بودن، خرید غذاهای آماده، [...]
سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی

سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی

به منظور سنجش نگرش افراد درباره خرید کالاهای وارداتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 28 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کامنیدو و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

به منظور بررسی نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه می‌باشد که از منبع معتبر رینتاماکی و همکاران (2006) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه خرید از اینترنت

پرسشنامه خرید از اینترنت

به منظور بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از منبع معتبر قاضی ساعدی و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

پرسشنامه اقدامات خرید به هنگام

به منظور بررسی میزان توجه به اقدامات خرید به هنگام می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و دارای ابعاد اهمیت کیفیت در انتخاب عرضه کننده، برنامه های تضمین [...]