پرسشنامه روحیه کارآفرینی – مک کلاند (۱۹۶۱)

پرسشنامه روحیه کارآفرینی – مک کلاند (۱۹۶۱)

به منظور سنجش ميزان روحیه کارآفرینی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و ابعاد خلاقیت، عزت نفس، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل درونی، آینده نگری و خطر [...]
پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – پارکر (۲۰۰۰)

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان – پارکر (۲۰۰۰)

عملکرد به معنای رفتارها و نتایج می باشد، رفتارها از عمل نشات می گیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل می کند. عملکرد کارکنان عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده ی نیروی [...]
پرسشنامه رایگان تست خلاقیت تورنس (۱۹۷۹)

پرسشنامه رایگان تست خلاقیت تورنس (۱۹۷۹)

به منظور سنجش خلاقیت در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه و ابعاد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری می‌باشد که از پژوهش معتبر تورنس (۱۹۷۹) [...]
پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

پرسشنامه خودکارآمدی کارآفرینانه

خودکارآمدی کارآفرینانه به باورها و فکرهای درونی افراد در مورد اینکه آیا آنان خود توانایی لازم برای انجام یک کار نوآورانه و مخاطره آمیز را دارند و یا اینکه آیا آنان می توانند به شکل اثربخشی مهارت [...]
سیاهه مهارت های زندگی – سارا کوک (۱۳۹۵)

سیاهه مهارت های زندگی – سارا کوک (۱۳۹۵)

سیاهه مهارت های زندگی به شما کمک می‌کند صلاحیت‌های کلیدیتان را ارزیابی کنید و با انجام این کار، مهارت‌های قابل انتقالتان را برآورد کنید. این پرسشنامه دارای 40 ماده و 4 حوزه «مدیریت افراد»، [...]
پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت شیفر (۱۹۷۱)

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت شیفر (۱۹۷۱)

به منظور سنجش نگرش نسبت به خلاقیت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 32 گویه و ابعاد اطمینان از عقاید خود، احساس خیال پردازی، جهت گیری نظری وزیبایی شناختی، [...]
پرسشنامه شخصیت برند آمبروز

پرسشنامه شخصیت برند آمبروز

به منظور ارزیابی شخصیت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و ابعاد مهربانی، خلاقیت، زیبایی و فریبندگی، فرازجویی، درونگرایی، گمراه کنندگی، پیشتازی، [...]
پرسشنامه خلاقیت رندسیپ – ۵۰ سوالی

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ – ۵۰ سوالی

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎً در رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد. از دﯾﺪﮔﺎه [...]
پرسشنامه ارزیابی خلاقیت گیلفورد

پرسشنامه ارزیابی خلاقیت گیلفورد

گیلفورد (1950) خلاقیت را مجموعه ‌ای از توانایی ها و خصیصه های روانی دانست که موجب تفکر خلاق می شود و مستلزم انعطاف پذیری و اصالت می باشد. به منظور سنجش خلاقیت می توان از پرسشنامه ارزيابی خلاقیت [...]