پرسشنامه خودکارآمدی درد – نیکولاس (۱۹۸۹)

پرسشنامه خودکارآمدی درد – نیکولاس (۱۹۸۹)

این پرسشنامه خود گزارشی ۱۰ عبارتی توسط نیکولاس در سال ۱۹۸۹ ساخته شد و هر عبارت آن میزان توانایی بیمار را برای انجام گروهی از فعالیت ها با وجود درد بر اساس مقیاس لیکرت ۷ درجه ای اصلا نمی توانم = 0 [...]