پرسشنامه هویت اخلاقی – بلک و رینولدز (۲۰۱۶)

پرسشنامه هویت اخلاقی – بلک و رینولدز (۲۰۱۶)

به منظور سنجش هویت اخلاقی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه و ابعاد خود اخلاقی و تمامیت اخلاقی می‌باشد که از پژوهش معتبر بلک و رینولدز (2016) استخراج [...]