پرسشنامه مرکز کنترل – چونگ و دینگ (۲۰۰۲)

پرسشنامه مرکز کنترل – چونگ و دینگ (۲۰۰۲)

به منظور سنجش باور فروشندگان به مرکز کنترل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و 3 خرده مقیاس داخلی، شانس و افراد قدرتمند می‌باشد که از پژوهش معتبر [...]