پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

پرسشنامه استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

به منظور بررسی میزان استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و دارای ابعاد استفاده مفهومی/ابزاری، استفاده نمادین و دانش [...]